Thông báo đấu giá cho thuê 08 ngôi nhà

Công ty Đấu giá Hợp danh Miền trung phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hội An đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản như sau

Thông báo đấu giá cho thuê tài sản

Cty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp với Phòng TC-KH thành phố Hội An đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá Khu dân cư Cánh Đồng Rơm

Thông báo đấu giá Khu dân cư Cánh Đồng Rơm

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất của 3 phân lô tại Khu dân cư Bắc Biên - Cẩm Nam

Đấu giá quyền sử dụng đất ở của 03 lô phân lô tại Khu dân cư Bắc Biên khối Xuyên Trung, Cẩm Nam