QĐ vv công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 trên địa bàn thành phố Hội An

QĐ vv công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 trên địa bàn thành phố Hội An

Quyết định công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố Hội An

Quyết định công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố Hội An

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản

Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất

công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận phối hợp với Ban Quản lý Dự án và Quỹ đất thành phố Hội An thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở

Thông báo v/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 787/1, Khối Sơn Phô I, phường Cẩm Châu, TP Hội An

Thông báo v/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 787/1, tờ bản đồ số 55 thuộc đường Trần Nhân Tông, Khối Sơn Phô I, phường Cẩm Châu, TP Hội An

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư.

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư. Công trình: Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ HỘi An.

Quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công đã được HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ hợp thứ 13, HĐND thành phố khóa XI

Quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công đã được HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ hợp thứ 13, HĐND thành phố khóa XI

Thông báo đấu giá cho thuê 08 ngôi nhà

Công ty Đấu giá Hợp danh Miền trung phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hội An đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản như sau

Thông báo đấu giá cho thuê tài sản

Cty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp với Phòng TC-KH thành phố Hội An đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá Khu dân cư Cánh Đồng Rơm

Thông báo đấu giá Khu dân cư Cánh Đồng Rơm