8. Báo cáo Tình hình thực hiện KT-XH, QPAN năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Tiêu đề 8. Báo cáo Tình hình thực hiện KT-XH, QPAN năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 3
Tải về