Chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 4 - HĐND thành phố khóa XII
Tiêu đề Chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 4 - HĐND thành phố khóa XII
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 4
Tải về