Quyết định về việc triệu tập kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân thành phố Hội An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Tiêu đề Quyết định về việc triệu tập kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân thành phố Hội An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 4
Tải về