Đề án Bảo vệ môi trường thành phố Hội An đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
Tiêu đề Đề án Bảo vệ môi trường thành phố Hội An đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 4
Tải về