Đề án xây dựng xã Cẩm Hà - xã nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển năng động, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Tiêu đề Đề án xây dựng xã Cẩm Hà - xã nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển năng động, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 4
Tải về