ĐỀ ÁN Chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh thành phố Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Tiêu đề ĐỀ ÁN Chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh thành phố Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 4
Tải về