Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ hợp thứ 4, HĐND thành phố khóa XII
Tiêu đề Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ hợp thứ 4, HĐND thành phố khóa XII
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 4
Tải về