Danh sách và địa điểm thảo luận tổ - Kỳ họp thứ 4 - HĐND thành phố khóa XII
Tiêu đề Danh sách và địa điểm thảo luận tổ - Kỳ họp thứ 4 - HĐND thành phố khóa XII
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 4
Tải về