Báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế HĐND thành phố về đề án và dự thảo nghị quyết Chuyển đổi số gắn với xây dựng nền tảng đô thị thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Tiêu đề Báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế HĐND thành phố về đề án và dự thảo nghị quyết Chuyển đổi số gắn với xây dựng nền tảng đô thị thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 4
Tải về