Báo cáo tóm tắt đề án xây dựng Cẩm Hà - xã nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển năng động, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Tiêu đề Báo cáo tóm tắt đề án xây dựng Cẩm Hà - xã nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển năng động, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 4
Tải về