Dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ với xây dựng đô thị thông minh TP Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ̣̣̣̣(19/4)
Tiêu đề Dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ với xây dựng đô thị thông minh TP Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ̣̣̣̣(19/4)
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 4
Tải về