Dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn Đề án “XÂY DỰNG CẨM HÀ - xã Nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển năng động, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” (19/4)
Tiêu đề Dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn Đề án “XÂY DỰNG CẨM HÀ - xã Nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển năng động, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” (19/4)
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 4
Tải về