Tổng thuật ý kiến thảo luận tổ kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026
Tiêu đề Tổng thuật ý kiến thảo luận tổ kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 4
Tải về