Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa XII
Tiêu đề Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa XII
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 5
Tải về