Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
Tiêu đề Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp
Tải về