Báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự kiến danh mục đầu tư công năm 2023
Tiêu đề Báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự kiến danh mục đầu tư công năm 2023
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 5
Tải về