Phiếu ghi ý kiến góp ý tại kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khóa XII
Tiêu đề Phiếu ghi ý kiến góp ý tại kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khóa XII
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp
Tải về