Phiếu đăng ký phát biểu tại kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khóa XII
Tiêu đề Phiếu đăng ký phát biểu tại kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khóa XII
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 7
Tải về