Báo cáo thực hiện KT-XH, QP-AN năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Tiêu đề Báo cáo thực hiện KT-XH, QP-AN năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 7
Tải về