Báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2022, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023
Tiêu đề Báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2022, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 7
Tải về