Báo cáo phương án sử dụng nguồn tăng thu dự toán năm 2023 so với dự toán tỉnh giao
Tiêu đề Báo cáo phương án sử dụng nguồn tăng thu dự toán năm 2023 so với dự toán tỉnh giao
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 7
Tải về