Báo cáo điều chỉnh phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2023
Tiêu đề Báo cáo điều chỉnh phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2023
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 7
Tải về