Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, hai ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND thành phố năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Tiêu đề Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, hai ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND thành phố năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 7
Tải về