Danh sách và địa điểm thảo luận tổ kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XII
Tiêu đề Danh sách và địa điểm thảo luận tổ kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XII
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 7
Tải về