Tờ trình về đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2023 của HĐND thành phố khóa XII
Tiêu đề Tờ trình về đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2023 của HĐND thành phố khóa XII
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp
Tải về