Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố khóa XII
Tiêu đề Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố khóa XII
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp
Tải về