Báo cáo kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn thành phố 2022, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023
Tiêu đề Báo cáo kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn thành phố 2022, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 7
Tải về