Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố trong năm 2022
Tiêu đề Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố trong năm 2022
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 7
Tải về