Dự thảo Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Hội An
Tiêu đề Dự thảo Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Hội An
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 7
Tải về