Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hội An
Tiêu đề Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hội An
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp
Tải về