Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố khóa XII
Tiêu đề Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố khóa XII
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 7
Tải về