Dự thảo Nghị quyết bổ sung một số điều của quy định tại Nghị quyết 37 tại kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XII
Tiêu đề Dự thảo Nghị quyết bổ sung một số điều của quy định tại Nghị quyết 37 tại kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XII
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 7
Tải về