Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 tại kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XII
Tiêu đề Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 tại kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XII
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 7
Tải về