Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023 tại kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XII
Tiêu đề Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023 tại kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XII
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp
Tải về