Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XII
Tiêu đề Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XII
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 7
Tải về