Ban hành nội quy, quy chế tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hội An năm 2022
Tiêu đề Ban hành nội quy, quy chế tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hội An năm 2022
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp
Tải về