Quyết định triệu tập kỳ họp lần thứ tám, HĐND thành phố khóa XII
Tiêu đề Quyết định triệu tập kỳ họp lần thứ tám, HĐND thành phố khóa XII
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 8
Tải về