Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B
Tiêu đề Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 8
Tải về