Báo cáo của Viện kiểm soát nhân dân 6 tháng đầu năm 2023
Tiêu đề Báo cáo của Viện kiểm soát nhân dân 6 tháng đầu năm 2023
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 9
Tải về