Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Tiêu đề Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp
Tải về