Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố
Tiêu đề Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 9
Tải về