TỜ TRÌNH Về đề nghị thông qua chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố
Tiêu đề TỜ TRÌNH Về đề nghị thông qua chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 9
Tải về