Kết quả thu chi, công tác quản lý điều hành NSNN 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2023
Tiêu đề Kết quả thu chi, công tác quản lý điều hành NSNN 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2023
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp
Tải về