Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Tiêu đề Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp
Tải về