Tờ trình đề nghị thông qua đề án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
Tiêu đề Tờ trình đề nghị thông qua đề án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp
Tải về