Biểu số liệu Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2022
Tiêu đề Biểu số liệu Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2022
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp
Tải về