Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng năm 2023, dự kiến danh mục đầu tư công năm 2024
Tiêu đề Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng năm 2023, dự kiến danh mục đầu tư công năm 2024
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp
Tải về