Tài liệu Quy hoạch chung thành phố Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
Tiêu đề Tài liệu Quy hoạch chung thành phố Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 9
Tải về