Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023
Tiêu đề Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp
Tải về